1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Portál www.sluzbaren.sk (ďalej len portál) je verejný internetový portál poskytujúci fyzickým alebo právnickým osobám (ďalej len používateľ) služby podľa aktuálneho cenníka.

Povinnosti prevádzkovateľa a používateľa sú uvedené v týchto pravidlách. Používateľ, ktorý nesúhlasí so VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PRAVIDLAMI, nesmie využívať služby poskytované prevádzkovateľom na www.sluzbaren.sk.

  1. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a nesmie propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie, otvorene alebo skrytou formou propagovať užívanie omamných látok a jedov, používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, propagovať pornografiu, propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech.

Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť na portál ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.

Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na portáli propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Informácie, ktoré používateľ vyplní na portáli v registračnom formulári, musia byť pravdivé.

Registrácia na portáli je dobrovoľná. Pri zaregistrovaní a aktivovaní platenej registrácie nie je možné túto registráciu stornovať a používateľ je povinný uhradiť faktúru, ktorá bude používateľovi zaslaná elektronicky a aj poštou. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

III. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah pridávaných údajov na portál.

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, ktorý poruší podmienky uvedené v časti II.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah uvádzaných údajov používateľom. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje údaje sám a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky.  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi sa rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom.

  1. OSOBITNÉ USTANOVENIE

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť a je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych predpisov alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane osobných údajov používateľa) oprávneným orgánom.